Snellere
calamiteitsbestrijding met Gezamenlijke Brandweer

Leestijd 5 minuten

Bijdragen aan continuïteit bedrijven in de haven en veiligheid vergroten

Raymond Pikee en Patricia Haks
Teamleider Gezamenlijke Brandweerpost Amsterdam en Projectmanager Port of Amsterdam

Leestijd: 5 min.

In 2019 is de coöperatie Gezamenlijke Brandweer Amsterdam opgericht en is gestart met de bouw van een industriële brandweerpost aan de Galwin in het Westelijk Havengebied. Dit is een gezamenlijk initiatief van Port of Amsterdam, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het bedrijfsleven in de haven. Doel is om bij te dragen aan de continuïteit van de bedrijven in de haven en de veiligheid in het gebied te vergroten. Enerzijds door nog betere preventie en anderzijds door het beperken van de gevolgen van een eventuele calamiteit. Een gesprek hierover met Patricia Haks, Projectmanager namens Port of Amsterdam, en Raymond Pikee, Teamleider Gezamenlijke Brandweer Amsterdam.

“In 2013 kwam de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland naar aanleiding van nieuwe wetgeving tot de conclusie dat de Amsterdamse haven een blinde vlek was qua brandveiligheid,” vertelt Patricia. “Omdat de brandweer opereert vanuit de kazernes in de stad is de aanrijtijd naar de haven lang. Er is ook minder kennis van en ervaring met bestrijding van industriële branden, want hun focus ligt op stadsbebouwing, zoals woningen en kantoren. Toen is besloten dat er een brandweerkazerne in de haven moet komen.”

Publiek-private samenwerking

“Port of Amsterdam heeft vervolgens samen met de Veiligheidsregio en Amsterdam Mutual Aid System (een samenwerking van zes olieterminals op het gebied van brandbestrijding) het initiatief genomen om hier een gezamenlijke industriële brandweerpost van te maken,” vervolgt Patricia. “We hebben een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar participatie door bedrijven. Bedrijfsbrandbestrijding is namelijk geen overheidstaak, je moet dan ook tot een vorm van publiek-private samenwerking komen. Het resultaat van dat onderzoek was positief – het is uiteraard ook effectiever voor bedrijven om dit gezamenlijk op te pakken dan ieder voor zich.
Dat heeft in 2019 geleid tot de oprichting van de coöperatie Gezamenlijke Brandweer Amsterdam. Port of Amsterdam, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het bedrijfsleven investeren hier ieder één miljoen euro in en leveren twee bestuurders.”

Specifieke kennis

De industriële brandweerkazerne focust op heel specifieke calamiteiten. Raymond: “Amsterdam is de grootste benzinehaven ter wereld; we hebben te maken met opslag en overslag van brandstoffen. Dat geeft een hoog risicoprofiel, wat specifieke kennis vraagt op het gebied van calamiteitenbestrijding. Maar denk ook aan de scheepvaart in alle soorten en maten – van olietankers tot cruiseschepen – die onze haven aandoen. De opkomst van circulaire bedrijven in de haven brengt daarnaast ook specifieke risico’s mee. Zulke bedrijven maken bijvoorbeeld uit afval nieuwe grondstoffen door toepassing van innovatieve processen. Daarmee is op het gebied van calamiteitenbestrijding nog weinig ervaring.
Met specifieke kennis kunnen we gerichter ingrijpen en tactischer te werk gaan bij calamiteiten. Dat kan het verschil maken tussen bijvoorbeeld een pand redden of het gecontroleerd laten uitbranden.
We willen allereerst calamiteiten voorkomen en als ze toch plaatsvinden de gevolgen zo veel mogelijk beperken – dat gaat zowel om materiële en financiële schade als milieuschade. Doordat we nu in de haven zelf gevestigd zijn, wordt onze aanrijtijd verkort van vijftien naar zes minuten gegarandeerd, wat een enorm verschil kan maken. Daarom is de Gezamenlijke Brandweer ontzettend belangrijk voor de continuïteit van de bedrijven in de haven.”

‘De aanrijtijd bij calamiteiten gaat van vijftien naar zes minuten gegarandeerd.’

Proactief in preventie

Omdat voorkomen beter is dan genezen, wil de Gezamenlijke Brandweer bedrijven proactief van dienst zijn op het gebied van preventie. Raymond: “We gaan bedrijven bezoeken, preventieadvies geven, risico’s in kaart brengen en samen oefenen zodat we bij een calamiteit heel gericht kunnen ingrijpen. Het eerste jaar zal onze focus liggen op operationeel worden, maar daarna willen we de dienstverlening ook verder uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van blusmiddelen bij deelnemende bedrijven en het verzorgen van bedrijfshulpverleningsopleidingen (BHV).

Voordeliger

“Uiteindelijk is het voor bedrijven ook voordeliger om deel te nemen aan de Gezamenlijke Brandweer,” vult Patricia aan. “Dan maak je samen gebruik van één voorziening in plaats van dat iedereen dat voor zichzelf moet regelen. Sommige bedrijven hebben verplicht een eigen bedrijfsbrandweer vanuit de Veiligheidsregio, maar dat kan de Gezamenlijke Brandweer nu overnemen. En sommige bedrijven hebben vanwege de lange aanrijtijd van de brandweer zelf extra maatregelen genomen die ze nu kunnen afbouwen.”

Veiligheidscentrum

De Gezamenlijke Brandweer Amsterdam is vanaf 1 april 2020 operationeel en eind juni zal de nieuwe brandweerpost aan de Galwin worden betrokken. “We opereren nu nog vanuit een tijdelijke post aan Pier Afrika,” legt Raymond uit. “We zijn momenteel ons team aan het opleiden, bijvoorbeeld op het gebied van industrie- en scheepsbrandbestrijding. Vanaf 1 april gaan we met teams van zes personen in twee ploegen vierentwintiguursdiensten draaien. In totaal zijn we met zes bevelvoerders en tweeëntwintig incidentbestrijders. Qua materieel krijgen we naast een normaal brandweervoertuig ook de beschikking over een industrieel blusvoertuig. Dat heeft bijvoorbeeld een bluskanon waarmee we tot achtduizend liter water of schuim per minuut kunnen spuiten. Indien nodig kunnen we altijd specifiek materiaal, zoals een ladderwagen, uit de stad oproepen en daarnaast beschikt Port of Amsterdam ook nog over meerdere blusboten en een blusponton.
We worden ook een veiligheidscentrum, met de integratie van een ambulancedienst en havenpolitie in ons gebouw. En daarnaast ook een vraagbaak voor andere stakeholders, zoals de omliggende Veiligheidsregio’s Kennemerland en Zaanstad – bijvoorbeeld op het gebied van industriële en scheepsbrandbestrijding. Maar ook voor andere partijen, zoals ProRail, want er liggen ook spoorlijnen in het havengebied. We worden de ogen en oren voor partners, zoals politie, douane en marechaussee.”

“In de toekomst kunnen we het veiligheidscentrum mogelijk nog verder uitbreiden door de douane en marechaussee hier ook onder te brengen,” vult Patricia aan. “We zijn nu gevestigd in het Westelijk Havengebied, maar misschien komen er in de toekomst wel meerdere posten. Denk ook aan samenwerking met andere Veiligheidsregio’s en bedrijven, zoals Tata Steel. En ten slotte verwacht ik dat meer bedrijven zich bij dit initiatief gaan aansluiten, omdat deze dienst zichzelf gaat verkopen door uitstekende dienstverlening.”

 Port of Amsterdam

24-04-2020

Onze thema’s

Sneller

Zie thema

Slimmer

Zie thema

Schoner

Zie thema